Định nghĩa và sử dụng

":link" định dạng cho tất cả liên kết khi chưa được click.

Cấu trúc

a:link {
    property : value;
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p><a href="#">Học web chuẩn</a></p>
<p><a href="#">Google</a></p>
<p><a href="#">vnexpress</a></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

CSS viết:

a:link { 
    color: #ff0000; 
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Sau khi click liên kết thì text sẽ trở về mặc định ban đầu (mất màu #ff0000)

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

":link" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú: Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6.