Định nghĩa và sử dụng

Selector * chọn tất cả các thành phần html.

Cấu trúc

* {
  property: value; 
}

Trong đó:
● property là những thuộc tính CSS.
● value là giá trị của các thuộc tính CSS.

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>Dây là tag p bên trong div</p>
<p>Dây là tag p bên trong div</p>
</div>

<p>Dây là tag p bên ngoài div</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Dây là tag p bên trong div

Dây là tag p bên trong div

Dây là tag p bên ngoài div

CSS viết:

* {
  color: #ff0000;
}

Khi sử dụng cấu trúc như trên, thì tất cả các thành phần trong văn bản HTML sẽ có màu #ff0000.

Hiển thị trình duyệt:

Dây là tag p bên trong div

Dây là tag p bên trong div

Dây là tag p bên ngoài div

Hoặc

div * {
  color: #ff0000;
}

Khi sử dụng cấu trúc như trên, thì tất cả các thành phần bên trong thành phần <div> sẽ có màu #ff0000.

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Dây là tag p bên trong div

Dây là tag p bên trong div

Dây là tag p bên ngoài div

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Cách dùng này được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.