:after

Định nghĩa và sử dụng

":after" thêm nội dung ngay phía sau thành phần.

Cấu trúc

tag:after {
    property : value;
}

Ví dụ

HTML viết:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html><head>
</head>
<body>
<p>Học web chuẩn</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Học web chuẩn

CSS viết:

p:after {
    content: " - kiến thức nhỏ cho web hiện đại.";
}

Sử dụng cùng với thuộc tính content để xác định nội dung thêm vào.

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Học web chuẩn

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

":after" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú: Cần khai báo <!DOCTYPE> cho các trình duyệt IE8 trở xuống.