[thuộc tính=giá trị]

Định nghĩa và sử dụng

"[thuộc tính=giá trị]" chọn tất cả các thành phần với thuộc tính bằng giá trị.

Cấu trúc

[thuộc tính=giá trị] {
    property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p><a href="http://www.hocwebchuan.com">Học Web Chuẩn</a></p>
<p><a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a></p>
<p><a href="http://www.vnexpress.net" target="_self">vnexpress</a></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

CSS viết:

p.attrValue a[target=_self] {
    color: #ff0000;
}

Chỉ có tag nào có target="_self" mới có hiệu ứng text color.

Hiển thị trình duyệt khi đã có css:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

"[thuộc tính=giá trị]" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú:
Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6.
Cần khai báo <!DOCTYPE> cho các trình duyệt IE8 trở xuống.