:first-line

Định nghĩa và sử dụng

":first-line" chọn dòng đầu tiên của một thành phần.

Cấu trúc

tag:first-line {
    property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>Đây là dòng nội dung dài được dùng để sử dụng ví dụ cho selector :first-line do Học
 web chuẩn thực hiện và kiểm chứng.</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Đây là dòng nội dung dài được dùng để sử dụng ví dụ cho selector :first-line do Học web chuẩn thực hiện và kiểm chứng.

CSS viết:

div p:first-line {
    color: #ff0000;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Đây là dòng nội dung dài được dùng để sử dụng ví dụ cho selector :first-line do Học web chuẩn thực hiện và kiểm chứng.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

":first-line" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.