:first-child

Định nghĩa và sử dụng

":first-child" chọn thành phần đầu tiên của thành phần cha chứa nó.

Cấu trúc

tag:first-child {
    property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>Đây là tag con đầu tiên của tag div.</p>
<p>Đây là tag con thứ hai của tag div.</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Đây là tag con đầu tiên của tag div.

Đây là tag con thứ hai của tag div.

CSS viết:

div p:first-child {
    color: #ff0000;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Đây là tag con đầu tiên của tag div.

Đây là tag con thứ hai của tag div.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

":first-child" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú:
Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6.
Cần khai báo <!DOCTYPE> cho các trình duyệt IE.