[Thuộc tính|=ngôn ngữ]

Định nghĩa và sử dụng

"[Thuộc tính|=ngôn ngữ]" được sử dụng để chọn tất cả các thành phần với thuộc tính có giá trị = "ngôn ngữ".

Lưu ý: Giá trị phải là một từ: lang="en", hoặc theo sau dấu gạch nối (-): lang="en-us".

Cấu trúc

[Thuộc tính|=ngôn ngữ] {
    property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p lang="en">Hello!</p>
<p lang="us">Hi!</p>
<p lang="vi">Xin chào !</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Hello!

Hi!

Xin chào !

CSS viết:

p [lang|=vi] {
    color: #ff0000; 
}

Chỉ có tag nào có lang="vi" mới có hiệu ứng text color.

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Hello!

Hi!

Xin chào !

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

"[Thuộc tính|=ngôn ngữ]" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú:
Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6.
Cần khai báo <!DOCTYPE> cho các trình duyệt IE8 trở xuống.