:hover

Định nghĩa và sử dụng

":hover" chọn các liên kết được hover (di chuyển chuột lên thành phần).

Cấu trúc

a:hover { 
  property : value;
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p><a href="#">Học web chuẩn</a></p>
<p><a href="#">Google</a></p>
<p><a href="#">vnexpress</a></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

CSS viết:

a:hover {
  background: #ff0000;
  color: #fff;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Hover qua link sẽ thấy được hiệu ứng.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

":hover" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.