:first-letter

Định nghĩa và sử dụng

":first-letter" chọn ký tự đầu tiên của một thành phần.

Cấu trúc

tag:first-letter {
    property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>Đây là tag p nằm bên trong tag div.</p>
<p>Đây là tag p nằm bên trong tag div.</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Đây là tag p nằm bên trong tag div.

Đây là tag p nằm bên trong tag div.

CSS viết:

div p:first-letter {
    color: #ff0000;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Đây là tag p nằm bên trong tag div.

Đây là tag p nằm bên trong tag div.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

":first-letter" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.