.tênclass

Định nghĩa và sử dụng

".class" chọn tất cả các thành phần có cùng tên class.

Cấu trúc

tag.tênclass {
  property: value; 
}

Hoặc

.tênclass {
  property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p class="standardWeb">Học Web Chuẩn</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Học Web Chuẩn

CSS viết:

p.standardWeb {
  color: #ff0000;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Học Web Chuẩn

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

".class" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.