:visited

Định nghĩa và sử dụng

":visited" định dạng cho các thành phần đã được click.

Cấu trúc

a:visited {
    property : value;
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p><a href="http://hocwebchuan.com/">Học web chuẩn</a></p>
<p><a href="http://www.google.com.vn">Google</a></p>
<p><a href="http://vnexpress.net">vnexpress</a></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

CSS viết:

a:visited { 
    color: #ff0000; 
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Những link nào đã click thì css sẽ có tác dụng.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

":visited" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.