#tênid

Định nghĩa và sử dụng

"#id" chọn tất cả các thành phần có cùng tên id.

Cấu trúc

tag.tênid {
  property: value; 
}

Hoặc

.tênid {
  property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head>
</head>
<body>
<p id="standardWeb">Học Web Chuẩn</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Học Web Chuẩn

CSS viết:

p#standardWeb {
  color: #ff0000;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Học Web Chuẩn

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

"#id" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.