tag01, tag02

Định nghĩa và sử dụng

"tag01, tag02" chọn tất cả thành phần <tag01> và <tag02>.

Cấu trúc

tag01, tag02 {
    property : value;
}

Trong đó:
● tag01, tag02 là thành phần HTML/XHTML.
● property là những thuộc tính CSS.
● value là giá trị của các thuộc tính CSS.

Khi sử dụng cấu trúc trên trình duyệt sẽ chọn tất cả các tag01 và tag02 giống nhau để định dạng cùng kiểu CSS.

Ta có thể kết hợp nhiều thành phần khác nhau với mỗi thành phần cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head>
</head>
<body>
<div>Đây là thành phần div</div>
<p>Đây là thành phần p</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Đây là thành phần div

Đây là thành phần p

CSS viết:

div, p {
    color: #ff0000;
}

Định kiểu cho tất cả tag <p> và tag <div>.

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Đây là thành phần div

Đây là thành phần p

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

"tag01, tag02" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.