Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <html> là tag cho trình duyệt biết đây là văn bản HTML.
  • Tag <html> là yếu tố ngoài cùng trong các văn bản HTML và XHTML, các tag <html> còn được gọi là các phần tử gốc.

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không có sự khác biệt

Cấu trúc

Tag <html> nằm bên dưới tag !DOCTYPE

Khai báo cho trang HTML:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
</html>

Khai báo cho trang XHTML:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
</html>

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link href="đường dẫn tới file css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen,print" />
<script type="text/javascript" src="đường dẫn tới file javascript"></script>
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
<p>Nội dung trang web.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Nội dung trang web.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<html> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <html thuoctinh="giatri"></html>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
xmlns http:// www.w3.org/ 1999/xhtml xmlns="http://www. w3.org/1999/ xhtml" Chỉ sử dụng trong văn bản XHTML.
Không được hỗ trợ trong DTD Frameset.

Thuộc tính tổng quát (xem thêm)

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
dir rtl
ltr
dir="rtl" Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.
lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.
xml:lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần, trong văn bản XHTML.