Định nghĩa và sử dụng

Tag <font> quy định giao diện (face), kích cỡ (size), màu sắc (color) cho chữ.
Không khuyến khích sử dụng, dùng thuộc tính font của css để thay thế.

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không có sự khác biệt Không hỗ trợ

Cấu trúc

<font></font>

Ví dụ

Html viết:

<p><font size="2" color="red">Đây là chữ có kích thước= 2, màu đỏ.</font></p>
<p><font size="4" color="blue">Đây là chữ có kích thước= 4, màu xanh dương.</font></p>
<p><font face="Courier New" color="green">Đây là chữ có font là Courier New, màu xanh lá.</font></p>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là chữ có kích thước= 2, màu đỏ.

Đây là chữ có kích thước= 4, màu xanh dương.

Đây là chữ có font là Courier New, màu xanh lá.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<font> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <font thuoctinh="giatri"></font>

Thuộc tính tùy chọn

Không được hỗ trợ trong DTD Strict

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
color rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
color="#ff0000" Ghi rõ màu mặc định của text trong một văn bản HTML.
Không khuyến khích sử dụng, dùng thuộc tính color của css để thay thế.
face font chữ face="arial, serif" Ghi rõ font mặc định của text trong một văn bản HTML.
Không khuyến khích sử dụng, dùng thuộc tính font-family của css để thay thế.
size Số size="14" Ghi rõ kích thước (size) mặc định của text trong một văn bản HTML.
Không khuyến khích sử dụng, dùng thuộc tính font-size của css để thay thế.

Thuộc tính tổng quát (xem thêm)

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
class Tên class class="section" Tên class
dir rtl
ltr
dir="rtl" Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.
id Tên id id="layout" Xác định tên id cho thành phần, mỗi thành phần chỉ có một id duy nhất (hoặc một id chỉ có trong một thành phần) trong một văn bản HTML
lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.
style Kiểu định dạng style="color: red" Xác định một định dạng cho một thành phần.
title Text title="Đây là title" Xác định thêm thông tin cho thành phần.