<applet>

Định nghĩa và sử dụng

Tag <applet> xác định việc nhúng một applet.
(applet là chương trình được viết bằng ngôn ngữ JAVA, có thể chèn vào trang HTML)

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không có sự khác biệt Không hỗ trợ

Cấu trúc

<applet code="" width="" height=""></applet>

Ví dụ

Html viết:

<applet code="aminator.class" width="350" height="350">Java vẽ một đường tròn.</applet>

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Tag <applet> không được hỗ trợ trong trình duyệt Opera và Google Chrome.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <applet thuoctinh="giatri"></applet>

Thuộc tính bắt buộc

Không được hỗ trợ trong DTD Strict

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
code URL code="applet/" Xác định một tham chiếu đến object của applet.
object name object="appName" Xác định tên file của một applet Java.

Thuộc tính tùy chọn

Không được hỗ trợ trong DTD Strict

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
align left
right
top
bottom
middle
baseline
align="left" Sắp xếp một applet theo các thành phần bao quanh.
alt Text alt="Đây là alt" Xác định text alternate cho một applet.
archive URL archive="achive/" Xác định URL cho file archive.
codebase URL archive="url" Xác định một URL cơ bản cho applet quy định tại các mã thuộc tính.
height pixels height="10px" Xác định chiều cao cho một applet.
hspace pixels hspace="10px" Định nghĩa một khoảng trắng bên trái và phải một applet.
name name name="appName" Xác định tên cho một applet (để sử dụng trong scripts).
vspace pixels vspace="10px" Định nghĩa một khoảng trắng bên trên và dưới một applet.
width pixels width="10px" Xác định chiều rộng cho applet.

Thuộc tính tổng quát (xem thêm)

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
class Tên class class="section" Tên class
id Tên id id="layout" Xác định tên id cho thành phần, mỗi thành phần chỉ có một id duy nhất (hoặc một id chỉ có trong một thành phần) trong một văn bản HTML
style Kiểu định dạng style="color: red" Xác định một định dạng cho một thành phần.
title Text title="Đây là title" Xác định thêm thông tin cho thành phần.