Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <hx>: Sử dụng để định nghĩa tiêu đề cho HTML.
  • Với <hx> có giá trị từ <h1> tới <h6>.
  • Trong đó thành phần quan trọng cũng giảm từ <h1> tới <h6> (hay từ tiêu đề lớn nhất là <h1>, và tiêu đề nhỏ nhất là <h6>).
  • <h1> là thành phần quan trọng nhất trong trang HTML, thường người ta sử dụng <h1> cho logo, hoặc dòng mô tả trang web (mục đích SEO).

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không có sự khác biệt

Cấu trúc

<h1></h1>
<h2></h2>
<h3></h3>
<h4></h4>
<h5></h5>
<h6></h6>

Ví dụ

Html viết:

<h1>Đây là tiêu đề quan trọng nhất (lớn nhất)</h1>
<h2>Đây là tiêu đề quan trọng thứ nhì (lớn thứ nhì)</h2>
<h3>Đây là tiêu đề quan trọng thứ ba (lớn thứ ba)</h3>
<h4>Đây là tiêu đề quan trọng thứ tư (lớn thứ tư)</h4>
<h5>Đây là tiêu đề quan trọng thứ năm (lớn thứ năm)</h5>
<h6>Đây là tiêu đề ít quan trọng nhất (nhỏ nhất)</h6>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là tiêu đề quan trọng nhất (lớn nhất)

Đây là tiêu đề quan trọng thứ nhì (lớn thứ nhì)

Đây là tiêu đề quan trọng thứ ba (lớn thứ ba)

Đây là tiêu đề quan trọng thứ tư (lớn thứ tư)

Đây là tiêu đề quan trọng thứ năm (lớn thứ năm)
Đây là tiêu đề ít quan trọng nhất (nhỏ nhất)

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<hx> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <hx thuoctinh="giatri"></hx>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
align left
center
right
justify
align="left" Được dùng để sắp xếp vị trí cho văn bản.
Không khuyến khích sử dụng, sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.
Không được hỗ trợ trong DTD Strict

Thuộc tính tổng quát (xem thêm)

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
class Tên class class="section" Tên class
dir rtl
ltr
dir="rtl" Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.
id Tên id id="layout" Xác định tên id cho thành phần, mỗi thành phần chỉ có một id duy nhất (hoặc một id chỉ có trong một thành phần) trong một văn bản HTML
lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.
style Kiểu định dạng style="color: red" Xác định một định dạng cho một thành phần.
title Text title="Đây là title" Xác định thêm thông tin cho thành phần.
xml:lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần, trong văn bản XHTML.

Thuộc tính sự kiện

Không được hỗ trợ trong DTD Strict

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
onclick Code script onclick="code" Script chạy khi click chuột.
ondblclick Code script ondblclick="code" Script chạy khi double click chuột.
onmousedown Code script onmousedown="code" Script chạy khi button chuột được nhấn.
onmousemove Code script onmousemove="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột.
onmouseout Code script onmouseout="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột ra khỏi thành phần.
onmouseover Code script onmouseover="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột di chuyển trên thành phần.
onmouseup Code script onmouseup="code" Script chạy khi button chuột được thả ra.
onkeydown Code script onkeydown="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn.
onkeypress Code script onkeypress="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn và thả ra.
onkeyup Code script onkeyup="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được thả ra.