<style>

Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <style> được dùng để định dạng một văn bản HTML.
  • Bên trong thành phần <style>, tùy bạn định dạng như thế nào, mà văn bản HTML sẽ hiển thị trên trình duyệt trên trình duyệt như thế ấy.
  • Tham số bắt buộc bên trong thành phần <style> chỉ cần "text/css".

Ta có thể sử dụng liên kết <link /> để định dạng bên ngoài văn bản HTML.

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không có sự khác biệt

Cấu trúc

Thành phần <style> được đặt bên trong thành phần <head>.

<head>
<style type="text/css">
</style>
</head>

Ví dụ

Html viết:

<html>
<head>
<style type="text/css">
p { color: red; }
</style>
</head>
<body>
<p>Đây là đoạn văn bản.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là đoạn văn bản.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<style> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <style thuoctinh="giatri"></style>

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
type text/css type="text/css" Xác định Kiểu định dạng của <style>.

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
media screen
tty
tv
projection
handheld
print
braille
aural
all
media="all" Xác định những "media" gì được hiển thị trong tài liệu liên quan. (VD: dùng cho trang print hay dùng cho trình duyệt).

Thuộc tính tổng quát (xem thêm)

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
dir rtl
ltr
dir="dir" Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.
lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.
title Text title="Nội ngủ." Xác định thêm thông tin cho thành phần.
xml:lang Mã ngôn ngữ xml:lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần, trong văn bản XHTML.