<title>

Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <title> xác định tiêu đề cho văn bản HTML.
  • Tag <title> bắt buộc trong văn bản HTML và XHTML.
  • Khi dùng, <title> sẽ xuất hiện trên thanh công cụ của trình duyệt, cung cấp tiêu đề cho trang khi nó được đưa vào danh sách ưa thích, hiển thị tiêu đề của trang trong kết quả tìm kiếm.
  • Tag <title> được viết bên trong tag <head>

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không có sự khác biệt

Cấu trúc

<title></title>

Ví dụ

Html viết:

<html>
<head>
<title>Đây là tiêu đề của văn bản HTML.</title>
</head>

<body>
Nội dung văn bản HTML.
</body>

</html>

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<title> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <title thuoctinh="giatri"></title>

Thuộc tính chuẩn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
dir rtl
ltr
dir="rtl" Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.
lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.
xml:lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần, trong văn bản XHTML.