<address>

Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <address> xác định thông tin liên hệ cho tác giả hoặc chủ sở hữu của trang web, qua thông tin này người đọc có thể liên lạc với tác giả hoặc chủ sở hữu đó.
  • <address> có thể được thêm vào phần đầu (header) hay phần cuối (footer) của trang web.

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không có sự khác nhau

Cấu trúc

<address></address>

Ví dụ

Html viết:

<address>Học web chuẩn<br />
Email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a><br />
Địa chỉ: abc Nguyễn Văn A.<br />
Điện thoại: 0983.204274</address>

<a href="mailto:"></a>: khi click vào sẽ mở ra một form gửi mail.

Hiển thị trình duyệt:

Học web chuẩn
Email: [email protected]
Địa chỉ: abc Nguyễn Văn A.
Điện thoại: 0983.204274

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Tag <address> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <address thuoctinh="giatri"></address>

Thuộc tính tổng quát (xem thêm)

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
class Tên class class="section" Tên class
dir rtl
ltr
dir="rtl" Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.
id Tên id id="layout" Xác định tên id cho thành phần, mỗi thành phần chỉ có một id duy nhất (hoặc một id chỉ có trong một thành phần) trong một văn bản HTML
lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.
style Kiểu định dạng style="color: red" Xác định một định dạng cho một thành phần.
title Text title="Đây là title" Xác định thêm thông tin cho thành phần.
xml:lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần, trong văn bản XHTML.

Thuộc tính sự kiện

Không được hỗ trợ trong DTD Strict

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
onclick Code script onclick="code" Script chạy khi click chuột.
ondblclick Code script ondblclick="code" Script chạy khi double click chuột.
onmousedown Code script onmousedown="code" Script chạy khi button chuột được nhấn.
onmousemove Code script onmousemove="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột.
onmouseout Code script onmouseout="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột ra khỏi thành phần.
onmouseover Code script onmouseover="code" Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột di chuyển trên thành phần.
onmouseup Code script onmouseup="code" Script chạy khi button chuột được thả ra.
onkeydown Code script onkeydown="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn.
onkeypress Code script onkeypress="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn và thả ra.
onkeyup Code script onkeyup="code" Script chạy khi nút trên bàn phím được thả ra.