<!Doctype>

Định nghĩa và sử dụng

!Doctype không phải là một tag HTML, !Doctype chỉ cho trình duyệt web biết được phiên bản ngôn ngữ đánh dấu (markup language) nào được sử dụng trong trang web.

Cấu trúc

Khai báo !Doctype ngay tại dòng đầu tiên của văn bản html, ngay trước tag <html>

Cấu trúc một !Doctype trong file html:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>Tiêu đề của văn bản HTML</title>
</head>
<body>
Nội dung của văn bản HTML...
</body>
</html>

"Document Type Definition" (DTD), DTD quy định cụ thể các quy tắc cho các ngôn ngữ đánh dấu, để làm cho các trình duyệt thông dịch thêm chính xác.

Các giá trị của !DOCTYPE trong kiến nghị của W3C:

HTML 4.01 Strict

DTD này chứa các thành phần và các thuộc tính HTML, nhưng không bao gồm các thành phần trình bày (như font), không được chứa các frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML 4.01 Transitional

DTD này chứa các thành phần và các thuộc tính HTML, bao gồm các thành phần trình bày (như font), không được chứa các frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

HTML 4.01 Frameset

DTD này tương đương với HTML 4.01, có thể sử dụng được các frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

XHTML 1.0 Strict

DTD này chứa các thành phần và các thuộc tính HTML, nhưng không bao gồm các thành phần trình bày (như font), không được chứa các frameset, đánh dấu này phải được viết theo hình thức XML

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

XHTML 1.0 Transitional

DTD này chứa các thành phần và các thuộc tính HTML, bao gồm các thành phần trình bày (như font), không được chứa các frameset, đánh dấu này phải được viết theo hình thức XML

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

XHTML 1.0 Frameset

DTD này tương đương với XHTML 1.0, có thể sử dụng được các frameset

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

XHTML 1.1

DTD này tương đương với XHTML 1.0 Strict, và cho phép bạn thêm các module

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

HTML 5

Đối với HTML 5, chưa có chuẩn DTD, tạm khai báo như sau:

<!DOCTYPE HTML>