Định nghĩa và sử dụng

Tag <bdo> cho phép bạn chỉ định hướng văn bản từ trái sang phải hay từ phải sang trái.

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không có sự khác biệt Không hỗ trợ

Cấu trúc

<bdo dir="ltr"></bdo>

<bdo dir="rtl"></bdo>

Ví dụ

Html viết:

<p><bdo dir="ltl">Văn bản từ trái sang phải</bdo></p>
<p><bdo dir="rtl">Văn bản từ phải sang trái</bdo></p>

Hiển thị trình duyệt:

Văn bản từ trái sang phải

Văn bản từ phải sang trái

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<bdo> được hỗ trợ trong hầu hết các trình duyệt, ngoại trừ trình duyệt safari 2 trở xuống.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <bdo thuoctinh="giatri"></bdo>

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
dir ltr
rtl
dir="ltr" Xác định hướng văn bản bên trong một thành phần <bdo>.

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
align left
right
center
justify
char
align="left" Không khuyến khích sử dụng
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.

Thuộc tính tổng quát (xem thêm)

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
class Tên class class="section" Tên class
dir rtl
ltr
dir="rtl" Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.
id Tên id id="layout" Xác định tên id cho thành phần, mỗi thành phần chỉ có một id duy nhất (hoặc một id chỉ có trong một thành phần) trong một văn bản HTML
lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.
style Kiểu định dạng style="color: red" Xác định một định dạng cho một thành phần.
title Text title="Đây là title" Xác định thêm thông tin cho thành phần.