Thuộc tính text-align

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính text-align sắp xếp các nội dung theo chiều ngang.

Cấu trúc

tag {
  text-align: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
text-align left text-align: left; Sắp nội dung theo chiều ngang nằm về bên trái, đây là dạng mặc định.
right text-align: right; Sắp nội dung theo chiều ngang nằm về bên phải.
center text-align: center; Sắp nội dung theo chiều ngang nằm giữa.
justify text-align: justify; Sắp xếp nội dung cho các dòng có chiều rộng bằng nhau.
inherit text-align: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p class="alignLeft">Canh trái</p>
<p class="alignCenter">Canh giữa</p>
<p class="alignRight">Canh phải</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Canh trái

Canh giữa

Canh phải

CSS viết:

p.alignLeft {
  text-align: left;
}

p.alignCenter {
  text-align: center;
}

p.alignRight {
  text-align: right;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Canh trái

Canh giữa

Canh phải

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính text-align được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype