Ví dụ về thuộc tính text-align

Thuộc tính text-align

Thuộc tính text-align : sắp xếp các nội dung theo chiều ngang.

text-align: left;

Sắp nội dung theo chiều ngang nằm về bên trái, đây là dạng mặc định.

<html>
<head>
<style type="text/css">
p {
    text-align: left;
}
</style>
</head>

<body>
<p>text align left</p>
</body>
</html>

text align left

text-align: right;

Sắp nội dung theo chiều ngang nằm về bên phải.

<html>
<head>
<style type="text/css">
p {
    text-align: right;
}
</style>
</head>

<body>
<p>text align right</p>
</body>
</html>

text align right

text-align: center;

Sắp nội dung theo chiều ngang nằm giữa.

<html>
<head>
<style type="text/css">
p {
    text-align: center;
}
</style>
</head>

<body>
<p>text align center</p>
</body>
</html>

text align center

text-align: justify;

Sắp xếp nội dung cho các dòng có chiều rộng bằng nhau.

<html>
<head>
<style type="text/css">
p {
    text-align: justify;
    width: 200px;
}
</style>
</head>

<body>
<p>text align justify : Sắp xếp nội dung cho các dòng có chiều rộng bằng nhau, điều
 này có nghĩa là trình duyệt sẽ tự động canh đều các dòng nội dung sao cho tất cả các 
 dòng nội dung đều có cùng chiều rộng.</p>
</body>
</html>

text align justify : Sắp xếp nội dung cho các dòng có chiều rộng bằng nhau, điều này có nghĩa là trình duyệt sẽ tự động canh đều các dòng nội dung sao cho tất cả các dòng nội dung đều có cùng chiều rộng.