Ví dụ về thuộc tính overflow

Thuộc tính overflow

Thuộc tính overflow : xác định điều gì sẽ xảy ra nếu một thành phần box tràn nội dung.

overflow: visible;

Khi chiều cao của box không đủ chứa text, thì text vẫn hiển thị tràn qua box, đây là mặc định.

<html>
<head>
<style type="text/css">
p {
  border: 1px solid red;
  height: 140px;
  overflow: visible;
}
</style>
</head>

<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN<br />
Html4<br />
Html5<br />
Xhtml<br />
Css2<br />
Css3<br />
Jquery<br />
Javascript<br />
Php</p>
</body>
</html>

HỌC WEB CHUẨN
Html4
Html5
Xhtml
Css2
Css3
Jquery
Javascript
Php

overflow: hidden;

Khi chiều cao của box không đủ chứa text, thì text bị tràn sẽ được dấu đi.

<html>
<head>
<style type="text/css">
p {
  border: 1px solid red;
  height: 140px;
  overflow: hidden;
}
</style>
</head>

<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN<br />
Html4<br />
Html5<br />
Xhtml<br />
Css2<br />
Css3<br />
Jquery<br />
Javascript<br />
Php</p>
</body>
</html>

HỌC WEB CHUẨN
Html4
Html5
Xhtml
Css2
Css3
Jquery
Javascript
Php

overflow: scroll;

_ Khi chiều cao của box không đủ chứa text, thì text bị tràn sẽ được dấu đi và xuất hiện thanh scroll, khi cuộn sẽ hiển thị text.
_ Khi sử dụng thành phần này sẽ xuất hiện cả thanh scroll ngang và dọc.

<html>
<head>
<style type="text/css">
p {
  border: 1px solid red;
  height: 140px;
  overflow: scroll;
}
</style>
</head>

<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN<br />
Html4<br />
Html5<br />
Xhtml<br />
Css2<br />
Css3<br />
Jquery<br />
Javascript<br />
Php</p>
</body>
</html>

HỌC WEB CHUẨN
Html4
Html5
Xhtml
Css2
Css3
Jquery
Javascript
Php

overflow: auto;

_ Khi chiều cao của box không đủ chứa text, thì thanh scroll sẽ tự động hiển thị.
_ Khi sử dụng thành phần này sẽ xuất hiện thanh scroll dọc.

<html>
<head>
<style type="text/css">
p {
  border: 1px solid red;
  height: 140px;
  overflow: auto;
}
</style>
</head>

<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN<br />
Html4<br />
Html5<br />
Xhtml<br />
Css2<br />
Css3<br />
Jquery<br />
Javascript<br />
Php</p>
</body>
</html>

HỌC WEB CHUẨN
Html4
Html5
Xhtml
Css2
Css3
Jquery
Javascript
Php