Ví dụ về thuộc tính margin

Thuộc tính margin-top

Thuộc tính margin-top : canh lề bên trên cho thành phần.

<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
  border: 1px solid red;
}

p {
  background: #00CC00;
  margin-top: 10px;
}
</style>
</head>

<body>
<div>
<p>margin top</p>
</div>
</body>
</html>

margin top

Thuộc tính margin-right

Thuộc tính margin-right : canh lề bên phải cho thành phần.

<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
  border: 1px solid red;
}

p {
  background: #00CC00;
  margin-right: 10px;
}
</style>
</head>

<body>
<div>
<p>margin right</p>
</div>
</body>
</html>

margin right

Thuộc tính margin-bottom

Thuộc tính margin-bottom : canh lề bên dưới cho thành phần.

<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
  border: 1px solid red;
}

p {
  background: #00CC00;
  margin-bottom: 10px;
}
</style>
</head>

<body>
<div>
<p>margin bottom</p>
</div>
</body>
</html>

margin bottom

Thuộc tính margin-left

Thuộc tính margin-left : canh lề bên trái cho thành phần.

<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
  border: 1px solid red;
}

p {
  background: #00CC00;
  margin-left: 10px;
}
</style>
</head>

<body>
<div>
<p>margin left</p>
</div>
</body>
</html>

margin left

Thuộc tính margin

Thuộc tính margin : canh lề cho thành phần, tổng hợp các thuộc tính margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left.

margin với giá trị 1 thành phần

<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
  border: 1px solid red;
}

p {
  background: #00CC00;
  margin: 10px;
}
</style>
</head>

<body>
<div>
<p>margin 1 thành phần</p>
</div>
</body>
</html>

margin 1 thành phần

Trong đó:
margin-top: 10px;
margin-right: 10px;
margin-bottom: 10px;
margin-left: 10px;

margin với giá trị 2 thành phần

<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
  border: 1px solid red;
}

p {
  background: #00CC00;
  margin: 10px 5px;
}
</style>
</head>

<body>
<div>
<p>margin 2 thành phần</p>
</div>
</body>
</html>

margin 2 thành phần

Trong đó:
margin-top: 10px;
margin-bottom: 10px;
margin-left: 5px;
margin-right: 5px;

margin với giá trị 3 thành phần

<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
  border: 1px solid red;
}

p {
  background: #00CC00;
  margin: 5px 10px 0;
}
</style>
</head>

<body>
<div>
<p>margin 3 thành phần</p>
</div>
</body>
</html>

margin 3 thành phần

Trong đó:
margin-top: 5px;
margin-left: 10px;
margin-right: 10px;
margin-bottom: 0px;

margin với giá trị 4 thành phần

<html>
<head>
<style type="text/css">
div {
  border: 1px solid red;
}

p {
  background: #00CC00;
  margin: 5px 10px 10px 20px;
}
</style>
</head>

<body>
<div>
<p>margin 4 thành phần</p>
</div>
</body>
</html>

margin 4 thành phần

Trong đó:
margin-top: 5px;
margin-right: 10px;
margin-bottom: 10px;
margin-left: 20px;