Ví dụ về thuộc tính outline

Thuộc tính outline

Thuộc tính outline : định dạng các đường viền bao ngoài.

<html>
<head>
<style type="text/css">
p {
    outline: 2px dashed red;
}
</style>
</head>

<body>
<p>outline</p>
</body>
</html>

outline

Các loại hình dạng cho outline:

Ví dụ Hiển thị
outline-style: dotted;

Thành phần sử dụng outline

outline-style: dashed;

Thành phần sử dụng outline

outline-style: solid;

Thành phần sử dụng outline

outline-style: double;

Thành phần sử dụng outline

outline-style: groove;

Thành phần sử dụng outline

outline-style: ridge;

Thành phần sử dụng outline

outline-style: inset;

Thành phần sử dụng outline

outline-style: outset;

Thành phần sử dụng outline

outline-style: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).