Ví dụ về thuộc tính quote

Thuộc tính quotes

Thuộc tính quotes : thiết lập các loại dấu bao ngoài khi nhúng một trích dẫn.

Chú ý là thuộc tính này chỉ sử dụng cho thành phần <q>

<html>
<head>
<style type="text/css">

</style>
</head>

<body>
<q>quotes</q>
</body>
</html>

Trình duyệt hiển thị khi chưa có css:

quotes

Thêm vào css như bên dưới, ta sẽ thấy nội dung bên trong dấu ngoặc sẽ được "kẹp" thêm vào đoạn text.

<html>
<head>
<style type="text/css">
q {
    quotes: "(" ")";
}
</style>
</head>

<body>
<q>quotes</q>
</body>
</html>

Trình duyệt hiển thị khi đã có CSS:

quotes