Ví dụ về thuộc tính list-style

Thuộc tính list-style

Thuộc tính list-style : tổng hợp một trong các thuộc tính list-style-image, list-style-position, list-style-type.

<html>
<head>
<style type="text/css">
ul {
  list-style: square inside;
}
</style>
</head>

<body>
<ul>
<li>list style 01<li>
<li>list style 02<li>
</ul>
</body>
</html>
 • list style 01
 • list style 02

Thuộc tính list-style-image

Thuộc tính list-style-image : Thay thế các mục của danh sách bằng hình ảnh.

<html>
<head>
<style type="text/css">
ul {
  list-style-image: url(ico_arrow.gif);
}
</style>
</head>

<body>
<ul>
<li>list style image 01</li>
<li>list style image 02</li>
</ul>
</body>
</html>
 • list style image 01
 • list style image 02

Thuộc tính list-style-position

Thuộc tính list-style-position : Xác định các mục nằm bên trong nội dung.

<html>
<head>
<style type="text/css">
ul.inside {
  list-style-position: inside;
}

ul.outside {
  list-style-position: outside;
}

ul.inside li,
ul.outside li {
  border: 1px solid #ccc;
}
</style>
</head>

<body>
<ul class="inside">
<li>list style inside</li>
<li>list style inside</li>
</ul>

<ul class="outside">
<li>list style outside</li>
<li>list style outside</li>
</ul>
</body>
</html>
 • list style inside
 • list style inside
 • list style outside
 • list style outside

Thuộc tính list-style-type

Thuộc tính list-style-type : Xác định loại cho danh sách.

<html>
<head>
<style type="text/css">
ul {
  list-style-type: circle;
}
</style>
</head>

<body>
<ul>
<li>list style type 01</li>
<li>list style type 02</li>
</ul>
</body>
</html>
 • list style image 01
 • list style image 02

Các loại hình dạnh cho list-style:

Ví dụ Hiển thị
list-style-type: armenian;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: circle;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: cjk-ideographic;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: decimal;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: decimal-leading-zero;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: disc;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: georgian;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: hebrew;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: hiragana;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: hiragana-iroha;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: katakana;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: katakana-iroha;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: lower-alpha;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: lower-greek;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: lower-latin;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: lower-roman;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: none;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: square;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: upper-alpha;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: upper-latin;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: upper-roman;
 • Danh sách list-style-type 01.
 • Danh sách list-style-type 02.
 • Danh sách list-style-type 03.
list-style-type: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).