Thuộc tính quotes

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính quotes thiết lập các loại dấu bao ngoài khi nhúng một trích dẫn.

Cấu trúc

tag {
    quotes: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
quotes none quotes: none; Không hiển thị các loại dấu bao ngoài khi nhúng một trích dẫn.
Chuỗi quotes: "<" ">"; Chèn chuỗi bao ngoài thành phần.
inherit quotes: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<q>HỌC WEB CHUẨN</q>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

q.quotesPr {
    quotes: "<" ">";
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính quotes được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" trình duyệt IE8 đòi hỏi phải có !Doctype