Thuộc tính right

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính right được dùng để định vị trí bên phải (right) cho thành phần khi sử dụng thuộc tính position, với khoảng cách được tính từ mép phải ngoài cùng của thành phần bao ngoài.

Chú ý: thuộc tính right sẽ không có tác dụng khi position có giá trị là static

Cấu trúc

tag {
  right: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
right Khoảng cách right: 20px; Khoảng cách tính từ mép phải ngoài cùng của thành phần bao ngoài, đơn vị có thể là px, em, %, ...
auto right: auto; Khoảng cách tự động (các trình duyệt sẽ có cách tính khoảng cách khác nhau), đây là mặc định của thuộc tính right.
inherit right: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>Đây là tag p có vị trí bên phải (right)</p>
</div>
</body>
</html>

CSS viết:

Giả sử ta có một block có các giá trị position như bên dưới (Xem thêm thuộc tính position).

div {
  border: 1px solid #ff0000;
  height: 100px; 
  position: relative;
}

div p { 
  position: absolute;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa sử dụng thuộc tính right:

Đây là tag p có vị trí bên phải (right)

Thêm thuộc tính right vào CSS, ta có:

div {
  border: 1px solid #ff0000;
  height: 100px; 
  position: relative;
}

div p { 
  position: absolute;
  right: 30px;
}

Hiển thị trình duyệt khi sử dụng thuộc tính right:

Đây là tag p có vị trí bên phải (right)

Khoảng cách tính từ mép bên phải của block so với đoạn text là 30px.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính right được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype