Thuộc tính float

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính float xác định có hay không một thành phần được float (trôi nổi).

Cấu trúc

tag {
    float: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
float left float: left; Thành phần được trôi nổi (float) qua bên trái.
right float: right; Thành phần được trôi nổi (float) qua bên phải.
none float: none; Thành phần không được trôi nổi (float) qua bên phải hay trái, đây là dạng mặc định.
inherit float: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>Float left</p>
<p>Float left</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Float left

Float left

CSS viết:

p {
    float: left;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Float left

Float left

Khi sử dụng float, thì thành phần đã rời bỏ vị trí tuyệt đối trước đó, như ta thấy ở trên.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính float được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype