Thuộc tính text-transform

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính text-transform thiết lập các ký tự viết hoa cho văn bản.

Cấu trúc

tag {
  text-transform: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
text-transform none text-transform: none; Trả văn bản về dạng mặc định ban đầu.
capitalize text-transform: capitalize; Chữ đầu tiên của mỗi thành phần là chữ hoa.
uppercase text-transform: uppercase; Tất cả chữ trong văn bản thành chữ hoa.
lowercase text-transform: lowercase; Tất cả chữ trong văn bản thành chữ thường.
inherit text-transform: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p class="capitalizeText">học web chuẩn</p>
<p class="uppercaseText">học web chuẩn</p>
<p class="lowercaseText">học web chuẩn</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

học web chuẩn

học web chuẩn

học web chuẩn

CSS viết:

p.capitalizeText {
  text-transform: capitalize;
}

p.uppercaseText {
  text-transform: uppercase;
}

p.lowercaseText {
  text-transform: lowercase;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

học web chuẩn

học web chuẩn

học web chuẩn

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính text-transform được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype