Thuộc tính text-decoration

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính text-decoration thiết lập các trang trí thêm cho text.

Cấu trúc

tag {
  text-decoration: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
text-decoration none text-decoration: none; Định dạng văn bản bình thường, đây là dạng mặc định.
underline text-decoration: underline; Xác định đường gạch bên dưới văn bản.
overline text-decoration: overline; Xác định đường gạch bên trên văn bản.
line-through text-decoration: line-through; Xác định đường gạch ngang văn bản.
blink text-decoration: blink; Xác định văn bản nhấp nháy.
inherit text-decoration: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p class="lineUnder">Line under text</p>
<p class="lineOver">Line Over text</p>
<p class="lineThrough">Line Over through</p>
<p class="lineBlink">Line Over blink</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Line under text

Line Over text

Line through text

Line blink text

CSS viết:

p.lineUnder {
  text-decoration: underline;
}

p.lineOver {
  text-decoration: overline;
}

p.lineThrough {
  text-decoration: line-through;
}

p.lineBlink {
  text-decoration: blink;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Line under text

Line Over text

Line through text

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính text-decoration được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype

Giá trị blink không hỗ trợ trong trình duyệt IE, Safari và Chrome.