Thuộc tính height

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính height thiết lập chiều cao cho thành phần.

Chiều cao này không bao gồm: border, padding, margin

Cấu trúc

tag {
  height: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
height đơn vị height: 100px; Định rõ đơn vị cho chiều cao.
auto height: auto; Định chiều cao tự động, đây là dạng mặc định.
inherit height: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

p {
  background: #cccccc;
  height: 100px;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính height được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype