Thuộc tính text-indent

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính text-indent ghi rõ thụt đầu dòng của dòng đầu tiên trong một khối văn bản.

Cấu trúc

tag {
    text-indent: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
text-indent đơn vị text-indent: 10px; Khoảng cách xuất hiện ở dòng đầu, đơn vị có thể là px, em, %, ...
inherit text-indent: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>Đây là dòng đầu có sử dụng text-indent, có hiệu ứng đối với dòng đầu tiên trong văn bản, khác với padding có hiệu ứng đối với toàn bộ văn bản.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Đây là dòng đầu có sử dụng text-indent, có hiệu ứng đối với dòng đầu tiên trong văn bản, khác với padding có hiệu ứng đối với toàn bộ văn bản.

CSS viết:

p {
    text-indent: 30px;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Đây là dòng đầu có sử dụng text-indent, có hiệu ứng đối với dòng đầu tiên trong văn bản, khác với padding có hiệu ứng đối với toàn bộ văn bản.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính text-indent được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype