Thuộc tính clip

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính clip xác định đoạn cho thành phần khi sử dụng thuộc tính position có giá trị "absolute".

Thuộc tính clip thường được sử dụng khi một image lớn hơn so với thành phần chứa nó, khi đó ta sử dụng thuộc tính clip để xác định lại các đoạn của image sao cho phù hợp với thành phần chứa nó.

Cấu trúc

tag {
  clip: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
clip auto clip: auto; Xác định clip auto, đây là mặc định của clip
rect(top, right, bottom, left) clip: rect(10px, 30px, 100px, 0); Xác định đoạn cho thành phần.
inherit clip: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p><img src="images/img_webstandard.gif" alt="HỌC WEB CHUẨN" /></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

p img {
  position: absolute;
  clip: rect(48px, 126px, 80px, 5px);
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính clip được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype