Thuộc tính font

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính font thiết lập font cho thành phần, bao gồm font chữ, độ rộng, ...

Cấu trúc

tag {
    font: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
font-family giá trị font font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; Xác định giá trị font family cho chữ.
font-size Kích cỡ font-size: 120%; Xác định kích cỡ của chữ, đơn vị có thể là px, em, %, ...
font-size-adjust Chỉ Firefox hỗ trợ thuộc tính này, nên ít được dùng tới.
font-stretch Hiện tại các trình duyệt không hỗ trợ thuộc tính này.
font-style normal
italic
oblique
font-style: italic; Xác định loại chữ.
font-variant normal
small-caps
inherit
font-variant: small-caps; Chuyển đổi kiểu chữ (thường thành hoa).
font-weight bold
normal
Giá trị
font-weight: bold; Hiển thị chữ đậm hay thường.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

p {
    font-size: 150%;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính font được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype