Thuộc tính table-layout

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính table-layout thiết lập các thuật toán layout được sử dụng cho table.

Cấu trúc

tag {
    table-layout: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
table-layout auto table-layout: auto; Chiều rộng cột của table được thiết lập theo cột có chiều rộng lớn nhất.
fixed table-layout: fixed; Việc bố trí theo chiều ngang chỉ phụ thuộc vào chiều rộng của table và chiều rộng của cột, không phụ thuộc vào nội dung của phần tử.
inherit table-layout: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<table>
<tr>
<th width="30%">Thuhai</th>
<th>Thu ba</th>
</tr>

<tr>
<td>2000d</td>
<td>5000d</td>
</tr>

<tr>
<td>500d</td>
<td>4000d</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Thuhai Thu ba
2000d 5000d
500d 4000d

CSS viết:

table {
    table-layout: fixed;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Thuhai Thu ba
2000d 5000d
500d 4000d

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính table-layout được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype