<isindex>

Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <isindex> dùng để hiển thị một hộp thoại để nhập văn bản, là cách để cung cấp sự tương tác - tạo một chuỗi truy vấn, chuỗi truy vấn gửi đến máy chủ, được xác định bởi các đường dẫn chính và trả về một danh sách các trang phù hợp với truy vấn này (phương thức search).
  • Tag này không khuyến khích sử dụng, nên dùng các thành phần form thay thế.

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không cần tag đóng: <isindex> Cần tag đóng: <isindex></isindex> Không hỗ trợ

Cấu trúc

<isindex></isindex>

Ví dụ

Html viết:

<isindex></isindex>

<isindex prompt="Xin vui lòng gõ từ khóa tìm kiếm"></isindex>

Hiển thị trình duyệt:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Tag <isindex> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.
Tuy nhiên trong Firefox4 chỉ hỗ trợ một isindex trong văn bản HTML/XHTML.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <isindex thuoctinh="giatri"></isindex>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
prompt string prompt="Dòng thông báo" Hiển thị text cho người dùng trước khi nhập văn bản. Nếu không có, trình duyệt sẽ hiển thị text mặc định, không khuyến khích sử dụng.

Thuộc tính tổng quát (xem thêm)

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
class Tên class class="section" Tên class
dir rtl
ltr
dir="rtl" Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần.
id Tên id id="layout" Xác định tên id cho thành phần, mỗi thành phần chỉ có một id duy nhất (hoặc một id chỉ có trong một thành phần) trong một văn bản HTML
lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần.
style Kiểu định dạng style="color: red" Xác định một định dạng cho một thành phần.
title Text title="Đây là title" Xác định thêm thông tin cho thành phần.
xml:lang Mã ngôn ngữ lang="vi" Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần, trong văn bản XHTML.