:active

Định nghĩa và sử dụng

":active" chọn các liên kết được kích hoạt.

Cấu trúc

a:active { 
    property : value;
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p><a href="#">Học web chuẩn</a></p>
<p><a href="#">Google</a></p>
<p><a href="#">vnexpress</a></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

CSS viết:

a:active { 
    background: #ff0000;
}

Click vào link sẽ có hiệu ứng.

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

":active" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.