tag01 tag02

Định nghĩa và sử dụng

"tag01 tag02" chọn tất cả thành phần <tag02> bên trong thành phần <tag01>.

Cấu trúc

tag01 tag02 {
    property : value;
}

Trong đó:
● tag01, tag02 là thành phần HTML/XHTML.
● property là những thuộc tính CSS.
● value là giá trị của các thuộc tính CSS.

Khi sử dụng cấu trúc trên trình duyệt sẽ chọn tất cả các tag02 giống nhau để định dạng cùng kiểu CSS.
Lưu ý là tag01 sẽ không ảnh hưởng.

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head>
</head>
<body>
<div>
<p>Đây là thành phần p có thành phần cha là div</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Đây là thành phần p có thành phần bao ngoài là div

CSS viết:

div p {
    color: #ff0000;
}

Định dạng cho tất cả các thành phần <p> có thành phần bao ngoài là <div>.

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Đây là thành phần p có thành phần bao ngoài là div

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

"tag01 tag02" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.