tag01+tag02

Định nghĩa và sử dụng

"tag01+tag02" chọn tất cả thành phần <tag02> được đặt kế và sau thành phần <tag01>.

Cấu trúc

tag01+tag02 {
    property : value;
}

Trong đó:
● tag01, tag02 là thành phần HTML/XHTML.
● property là những thuộc tính CSS.
● value là giá trị của các thuộc tính CSS.

Khi sử dụng cấu trúc trên trình duyệt sẽ chọn tất cả các tag02 nằm kế và sau tag01.

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head>
</head>
<body>
<p>Đây là thành phần p nằm trước thành phần div</p>
<div>Đây là thành phần div</div>
<p>Đây là thành phần p nằm kế và sau thành phần div</p>
<p>Đây là thành phần p nằm sau thành phần div</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Đây là thành phần p nằm trước thành phần div

Đây là thành phần div

Đây là thành phần p nằm kế và sau thành phần div

Đây là thành phần p nằm sau thành phần div

CSS viết:

div+p {
    color: #ff0000;
}

Định kiểu cho tất cả tag <p> nằm ngay sau tag <div>.

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Đây là thành phần p nằm trước thành phần div

Đây là thành phần div

Đây là thành phần p nằm kế và sau thành phần div

Đây là thành phần p nằm sau thành phần div

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

"tag01+tag02" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú:
Không hỗ trợ trình duyệt IE6.
Cần khai báo <!DOCTYPE> cho các trình duyệt IE8 trở xuống.