[attribute~=value]

Định nghĩa và sử dụng

"[attribute~=value]" chọn tất cả các thành phần với thuộc tính chứa một giá trị.

Cấu trúc

[attribute~=value] { 
    property: value;
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p><img src="images/bg_dog.gif" title="myWeb" alt="" /></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

[attribute~=value]

CSS viết:

[title~=myWeb] {
  border: 5px solid yellow;
}

Chỉ có tag nào có title="myWeb" mới có hiệu ứng text border.

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

[attribute~=value]

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

"[attribute~=value]" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú:
Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6.
Cần khai báo <!DOCTYPE> cho các trình duyệt IE8 trở xuống.