Ví dụ về các tag select - option

SELECT - OPTION

select - option

<select>
<option>Danh sách 01</option>
<option>Danh sách 02</option>
<option>Danh sách 03</option>
<option>Danh sách 04</option>
</select>

select - option với thuộc tính name

<select name="TenDanhSach">
<option>Danh sách 01</option>
<option>Danh sách 02</option>
<option>Danh sách 03</option>
<option>Danh sách 04</option>
</select>

select - option với thuộc tính disabled

<select disabled="disabled">
<option>Danh sách 01</option>
<option>Danh sách 02</option>
<option>Danh sách 03</option>
<option>Danh sách 04</option>
</select>

Xác định danh sách thả xuống không hiển thị.

select - option với thuộc tính multiple

<select multiple="multiple">
<option>Danh sách 01</option>
<option>Danh sách 02</option>
<option>Danh sách 03</option>
<option>Danh sách 04</option>
</select>

Hiển thị nhiều tùy chọn.

select - option với thuộc tính size

<select size="3">
<option>Danh sách 01</option>
<option>Danh sách 02</option>
<option>Danh sách 03</option>
<option>Danh sách 04</option>
</select>

Xác định số tùy chọn có thể thấy trong danh sách lựa chọn.

option với thuộc tính disabled

<select>
<option disabled="disabled">Danh sách 01</option>
<option>Danh sách 02</option>
<option>Danh sách 03</option>
<option>Danh sách 04</option>
</select>

Xác định danh sách thả xuống không hiển thị.

option với thuộc tính label

<select>
<option label="label01">Danh sách 01</option>
<option label="label02">Danh sách 02</option>
<option label="label03">Danh sách 03</option>
<option label="label04">Danh sách 04</option>
</select>

Xác định nhãn cho tùy chon.

option với thuộc tính selected

<select>
<option>Danh sách 01</option>
<option selected="selected">Danh sách 02</option>
<option>Danh sách 03</option>
<option>Danh sách 04</option>
</select>

Xác định một tùy chọn được chọn mặc định.

option với thuộc tính value

<select>
<option value="value01">Danh sách 01</option>
<option value="value02">Danh sách 02</option>
<option value="value03">Danh sách 03</option>
<option value="value04">Danh sách 04</option>
</select>

Xác định giá trị của tùy chọn (sẽ được gửi tới server khi submit).