Ví dụ tag img

<img />

<img /> - hình và trang html cùng folder

 • Html
  • index.html
  • img_sakura.jpg

<img src="img_sakura.jpg" alt="Sakura" />

Sakura

<img /> - hình đặt trong folder "images"

 • Html
  • index.html
  • images
   • img_sakura.jpg

<img src="images/img_sakura.jpg" alt="Sakura" />

Sakura

<img /> - hình đặt trong folder "images" khác folder với file html

 • Html
  • folder chứa file html
   • index.html
  • images
   • img_sakura.jpg

<img src="../images/img_sakura.jpg" alt="Sakura" />

"../" mang ý nghĩa: từ trang html nhảy ra ngoài folder 1 cấp

Sakura

<img /> - <map /> - <area />

<img /> - sử dụng <map> - dạng rect

<img src="images/img_sakura01.jpg" alt="Sakura" />
<map name="Map" id="Map" />
<area shape="rect" coords="59,56,140,96" href="#" alt="Planet" />
</map/>

Vùng map nằm bên trong hình vuông.

Planet planet

<img /> - sử dụng <map> - dạng circle

<img src="images/img_sakura.jpg" alt="Sakura" />
<map name="Map" id="Map" />
<area shape="circle" coords="99,80,51" href="#" alt="Planet" />
</map/>

Vùng map nằm bên trong quanh hành tinh.

Planet Planet

<img /> - sử dụng <map> - dạng poly

<img src="images/img_sakura02.jpg" alt="Sakura" />
<map name="Map" id="Map" />
<area shape="poly" coords="79,73,95,70,100,56,109,71,123,75,112,85,114,100,100,94,86,100,88,87" href="#" alt="Planet" />
</map/>

Vùng map nằm bên trong quanh ngôi sao.

Planet Planet