Ví dụ tag link

<link />

Liên kết tới file css

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" />

Liên kết trên cho biết văn bản HTML và index.css có mối quan hệ rel="stylesheet" theo kiểu type="text/css" và đường dẫn liên kết tới file css là href="css/index.css".

Liên kết tới file css theo media="screen"

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" media="screen" />

Liên kết trên cho biết, css chỉ điều khiển layout, không dùng cho trang print.
Xem ví dụ

Liên kết tới file css theo media="print"

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" media="print" />

Liên kết trên cho biết, css chỉ điều khiển trang print, không dùng cho layout.
Xem ví dụ

Liên kết tới file css theo dạng kết hợp media="screen,print"

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" media="screen,print" />

Liên kết trên cho biết, css điều khiển cả trang layout và print.
Xem ví dụ

Liên kết tới file css theo media="all"

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" media="all" />

Liên kết trên cho biết, css điều khiển tất cả các dạng cho văn bản (nếu không để media thì văn bản hiểu là all).
Xem ví dụ