Ví dụ về liên kết <a>

<a>

Liên kết tới trang khác

<a href="/index.php">Liên kết tới trang khác</a>

Liên kết tới trang khác thông qua hình (image)

<a href="/index.php"><img src="images/img_logo.gif" alt="Học web chuẩn" /></a>

Học web chuẩn

Liên kết mail

Email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>

Liên kết mail với chủ đề được điền sẵn

Khi sử dụng, người dùng click vào liên kết mail, sẽ lập tức mở ra chương trình gửi mail với chủ đề đã được điền sẵn.

Các sử dụng này validator sẽ xuất hiện cảnh báo (warning).

Email: <a href="mailto:[email protected]?subject=Chu%20de%20viet%20o%20day"> [email protected]</a>

Viết thêm %20 vào các khoảng trắng để chắc chắn rằng trình duyệt sẽ hiển thị thuộc tính text.

Liên kết mail với chủ đề và nội dung được điền sẵn

Khi sử dụng, người dùng click vào liên kết mail, sẽ lập tức mở ra chương trình gửi mail với chủ đề và nội dung đã được điền sẵn.

Các sử dụng này validator sẽ xuất hiện cảnh báo (warning).

Email: <a href="mailto:[email protected]?subject=Chu%20de%20viet%20o%20day&amp;body=Noi%20dung%20viet%20o%20day">[email protected]</a>

Viết thêm %20 vào các khoảng trắng để chắc chắn rằng trình duyệt sẽ hiển thị thuộc tính text.

Liên kết từ vị trí này tới vị trí khác

<a href="#layout">Liên kết tới id layout</a>

Liên kết để mở file word (tương tự cho những định dạng khác)

<a href="doc/ex.doc">Mở file ex.doc trong thư mục "doc"</a>

Liên kết mở ra cửa sổ khác - target="_blank"

<a href="ex_img.php" target="_blank">Liên kết mở ra cửa sổ khác</a>