Ví dụ về các tag p - br

Đoạn văn bản <p>

<p>Đây là đoạn văn dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài.</p>
<p><img src="images/img_planet.gif" alt="Space" /></p>
<p>Trong đoạn văn này có chứa <a href="tut_html_layout.php">liên kết</a></p>

Đây là đoạn văn dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài.

Sakura

Trong đoạn văn này có chứa liên kết.

Ngắt đoạn cùng dòng sử dụng thẻ <br />

<p>Đây là đoạn văn dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài<br />
rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài.</p>

Đây là đoạn văn dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài
rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài.

Ngắt đoạn khác dòng sử dụng 2 thẻ <p>

<p>Đây là đoạn văn dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài.</p>
<p>Đây là đoạn văn dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài.</p>

Đây là đoạn văn dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài.

Đây là đoạn văn dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài rất dài.