Ví dụ tag fieldset - legend

FIELDSET - LEGEND

<form action="#">
<fieldset>
<legend>Thông tin cá nhân:</legend>
Họ tên: <input type="text" size="30" /><br />
Email: <input type="text" size="30" /><br />
Ngày sinh: <input type="text" size="10" />
</fieldset>
</form>

Thông tin cá nhân:
  • Họ tên:
  • Email:
  • Ngày sinh:

fieldset - legend - với thuộc tính disabled="disabled"

Khi sử dụng thuộc tính này, chúng ta không thể nào thao tác các chức năng trong form được, ví dụ như không thể click checkbox, radio, không thể điền trường text cho input hay khu vực textarea.

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head></head>

<body>
<form action="#">
<fieldset disabled="disabled">
<legend>Thông tin cá nhân:</legend>
Họ tên: <input type="text" size="30" /><br />
Email: <input type="text" size="30" /><br />
Ngày sinh: <input type="text" size="10" />
</fieldset>
</form>
</body>
</html>

Thông tin cá nhân:
  • Họ tên:
  • Email:
  • Ngày sinh: